Rekrutacja

Jak zgłosić swój udział w projekcie?

KROK 1 → Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi Uczestników i regulaminem
KROK 2 → Prześlij formularz zgłoszeniowy
KROK 3 → Poczekaj i odbierz mail informujący o zakwalifikowaniu do projektu, w którym poprosimy Cię o wysłanie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.
KROK 4 → Prześlij wymagane dokumenty rekrutacyjne
KROK 5 → Odbierz mail ze wskazaniem daty i miejsca szkolenia

W razie pytań w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym biurem.

Dane znajdziesz w zakładce → KONTAKT »

Projekt skierowany jest do 480 osób (w tym 408 kobiet i 72 mężczyzn) dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych szkół/ przedszkoli/ placówek z terenu województwa dolnośląskiego, w tym min. 240 osób (min. 50%) pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Z jednej szkoły może wziąć udział tylko jedna osoba.

Uczestnicy projektu powinni spełniać następujące kryteria (dotyczy momentu przystąpienia do projektu):
• miejsce pracy: szkoła/ przedszkole/ placówka na terenie woj. dolnośląskiego
• stanowisko: dyrektor, wicedyrektor, kierownik zespołu przedmiotowego oraz kierownik świetlicy szkolnej
• przedłożyć zobowiązanie dotyczące przeprowadzenia w ciągu 7 miesięcy od zakończenia szkolenia procesu wspomagania w zarządzanej przez siebie placówce, a w innych przypadkach oświadczenie i zgodę zarządzającego placówką na przeprowadzenie wsparcia w placówce przez osobę objętą wsparciem projektowym
• brak przesłanek do wykluczenia (szkoła/ przedszkole/ placówka nie jest przewidziana do likwidacji; placówka nie udziela wsparcia szkołom i przedszkolom)

UWAGA: Aby uczestniczyć w projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!
Jesteś zainteresowany uczestnictwem? Skontaktuj się z nami!

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie i wybierz grupę szkoleniową.

WYBIERZ DOGODNE DATY I NUMER GRUPY SZKOLENIOWEJ »

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:
• załącznik nr 1 Elektroniczny formularz zgłoszeniowy do Projektu
• załącznik nr 2 Umowa uczestnictwa w Projekcie wraz z załącznikami
• załącznik nr 3 Elektroniczna ankieta potrzeb szkoleniowych, w celu określenia st. znajomość zasad w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki i kształtowania kompetencji kluczowych w procesie edukacji
• załącznik nr 4 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy, dostarczone przez Uczestnika/Uczestniczkę

Ww. dokumenty stanowią załączniki do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie i dostępne są w zakładce DO POBRANIA » oraz w Biurze Projektu.

Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu:
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy: biuro@wspomaganiedolnyslask.pl

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne .

Organizator zastrzega, że jeśli we wskazanym terminie nie zostanie zrekrutowana wymagana liczba osób spełniających kryteria grupy docelowej, rekrutacja zostanie przedłużona.